06 - 255 755 75
info@pax-mediation.nl

Nieuws

November 2021

Dit jaar nog een geldbedrag geven aan uw (klein)kinderen?

Het einde van 2021 komt langzaamaan weer in beeld. Doorgaans is dit een periode waarin ouders overwegen om hun kinderen een steuntje in de rug te geven met een belastingvrije schenking.
Dan is het goed om te weten dat de Tweede Kamer in verband met de coronacrisis voor 2021 de jaarlijkse belastingvrije schenking heeft verhoogd met €1.000.
Het maximale bedrag voor deze schenking van ouders aan hun kinderen is nu €6.604. Grootouders mogen dit jaar €3.244 belastingvrij schenken aan hun kleinkinderen. Schenkingen binnen deze vrijstellingen kunnen zonder notaris plaatsvinden.
Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem gerust contact met me op voor meer informatie ( 06 – 255 755 75 ).


Oktober 2021

Wat is een executeur?

Een executeur is iemand die de zorg op zich neemt om uw nalatenschap correct af te handelen. Een erflater kan een executeur alleen in zijn of haar testament benoemen. Dit kunnen één of meerdere personen zijn en aan elk van hen kunnen bepaalde bevoegdheden worden geven. Als er geen executeur is benoemd ligt de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de nalatenschap bij de gezamenlijke erfgenamen. Wanneer u tot executeur bent benoemd, kunt u deze benoeming aanvaarden, maar u bent dit niet verplicht. Pas na aanvaarding wordt u werkelijk executeur.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten executeurs. Dit zijn de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Hiermee is het voor de erflater mogelijk om taken gericht over meerdere personen te verdelen.
De begrafenisexecuteur regelt de uitvaart. Deze heeft alleen bevoegdheden voor het regelen van de uitvaart en geen rol bij andere zaken zoals administratieve zaken of het verdelen van de erfenis.
De beheersexecuteur inventariseert de bezittingen en schulden, beheert de nalatenschap en zorgt ervoor dat eventuele schulden worden voldaan. Overigens kan een beheersexecuteur ook verantwoordelijk zijn voor het regelen van de uitvaart (begrafenisexecuteur).
De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde taken als de beheersexecuteur maar met de bevoegdheid om alles rondom de nalatenschap te regelen, inclusief de verdeling van de erfenis. Wanneer het nodig is voor het afbetalen van schulden mag deze executeur overgaan tot het verkopen van bezittingen van de overledene, zelfs de woning, zonder medewerking van de erfgenamen. De erflater doet er verstandig aan de bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder in zijn testament te beschrijven.

U kunt ervoor kiezen om voor de uitvoering van uw testament één of meerdere kinderen tot executeur te benoemen. Wanneer dit gevoelig ligt, of u vreest voor onenigheid tussen uw kinderen, overweeg dan het benoemen van een externe executeur, een goede vriend die u vertrouwt of iemand met kennis van zaken.
Ook kan de erflater een executeur de bevoegdheid geven om een andere executeur toe te voegen of iemand aan te wijzen om in zijn plaats de taken uit te voeren. Daarnaast kunt u een reserve executeur benoemen voor het geval de benoemde executeur eerder dan u overlijdt.
Wilt u meer informatie over hoe u zelf kunt nalaten of heeft u vragen over het afhandelen van een nalatenschap? Bel 06 – 255 755 75.


Juni 2021

PAX aangesloten bij Coöperatie Gaande-weg

Coöperatie Gaande-weg is een samenwerkingsverband van onafhankelijke en betrouwbare nalatenschapscoaches
die hun deskundigheid bundelen.
Alle bij Gaande-weg aangesloten nalatenschapscoaches zijn geregistreerd in het ICR register (International Coach Register).
Deze registratie biedt u de zekerheid dat u te maken heeft
met integere, betrouwbare en deskundige coaches
voor ondersteuning bij zaken rondom nalatenschappen.
Kenmerkend voor deze coaches is de persoonlijke benadering
als vertrouwenspersoon en gesprekspartner. Zij functioneren integer
en onafhankelijk, weten te laveren tussen betrokken partijen en
hebben een netwerk van externe specialisten achter de hand.
Door de landelijke dekking is er altijd een nalatenschapscoach
bij u in de buurt.
Wilt u meer weten?   www.gaande-weg.nl

Maart 2021

Wie zorgt er eigenlijk voor uw minderjarige kinderen als er iets met u gebeurt?

Wat is voogdij?
Minderjarige kinderen staan ter bescherming onder gezag, dat wil zeggen dat de verzorging en opvoeding wordt uitgeoefend door de ouders of door een voogd.
Wanneer iemand anders dan de ouders het gezag over deze kinderen heeft, wordt dit voogdij genoemd.
Driekwart van de ouders heeft geen voogdij geregeld. Maar wat gebeurt er met minderjarige kinderen als één van de ouders komt te overlijden? Wat als dit beide ouders overkomt?
Bij overlijden van één van de ouders krijgt de langstlevende ouder automatisch het gezag over de minderjarige kinderen. Dit geldt ook voor gescheiden ouders. Ouders hebben immers het recht en de plicht voor hun kinderen te zorgen en ze op te voeden. Bij een scheiding zullen hierover afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.
Wanneer beide ouders overlijden of niet meer in staat zijn voor hun kinderen te zorgen, moet er een voogd worden benoemd die het gezag overneemt. Er kan gekozen worden voor één of twee voogden die samen de voogdij uitoefenen.
Heeft u een voorkeur voor waar u uw kinderen wilt laten opgroeien, bijvoorbeeld een familielid of goede vrienden met dezelfde normen en waarden op het gebied van opvoeding? Dan is het goed om dit vooraf met de beoogde voogden te bespreken en vast te leggen. Na uw overlijden moeten deze beoogde voogden bij de rechtbank verklaren bereid te zijn de benoeming tot voogd te aanvaarden. Dan pas zijn zij verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kinderen.
Er zijn twee mogelijkheden om voogdij vast te leggen. De eerste is om de voogdij over uw minderjarige kinderen vast te leggen in het gezagsregister bij de rechtbank. Dit is een digitaal register waarin wordt opgenomen wie u het gezag over uw kinderen toevertrouwt. Het is openbaar, dus iedereen kan hieruit een uittreksel opvragen.
De andere mogelijkheid is om de voogdij te regelen in een testament bij de notaris. Hierin is het mogelijk aanvullende richtlijnen vast te leggen, zoals bijvoorbeeld uw wens dat uw kinderen bij elkaar blijven. Daarnaast is het mogelijk meteen andere juridische zaken vast te leggen. U kunt bijvoorbeeld denken aan de benoeming van één of meerdere bewindvoerders, zij beheren uw erfenis tot aan het moment dat uw kinderen meerderjarig zijn. Of het benoemen van een executeur, iemand die de taak heeft uw nalatenschap af te wikkelen zodat uw nabestaanden ruimte hebben voor de verwerking van het verlies.
Wat als beide ouders overlijden en er is niets vastgelegd?
Als ouders niets hebben vastgelegd, wordt de voogdij door de rechter geregeld.
Deze overlegt eerst met de beide families. Wie is een aangewezen persoon om voogd te worden? Dit kunnen familieleden of goede vrienden van de overledenen zijn. Als er geen of juist meerdere geschikte voogden zijn, vraagt de rechter de Raad voor de Kinderbescherming om advies. Wanneer niemand de voogdij op zich wil nemen, krijgt een voogdijinstelling het gezag en zullen zij de kinderen vervolgens onderbrengen bij een pleeggezin.
Het is goed dat uw nabestaanden weten wat uw wensen hierover zijn wanneer u iets overkomt. Zo voorkomt u discussie over de voogdij van uw minderjarige kinderen. Het aanwijzen van een voogd kan meer voorrang vereisen wanneer u een alleenstaande ouder bent.
Wilt u meer weten over het regelen van de voogdij over uw kinderen of heeft u andere vragen?
Bel of app naar 06 – 255 755 75.

Januari 2021

Wat is een codicil?

Naast een testament is een codicil ook een vorm van een uiterste wil. Een essentieel verschil is dat u een codicil zelf kunt opstellen zonder dat daar een notaris bij betrokken is. Een codicil is alleen rechtsgeldig wanneer het volledig door u zelf met de hand is geschreven, gedateerd en ondertekend.
Veel zaken moeten in een testament worden vastgelegd. Echter kunt u, beperkt, met een codicil ‘aan bepaalde personen bepaalde zaken nalaten’. Denk hierbij aan kleding, bepaalde boeken of lijfsieraden, of zaken die tot uw inboedel behoren. Deze moeten nauwkeurig in het codicil omschreven worden.
Wettelijk behoort bijvoorbeeld een kunstverzameling niet tot uw inboedel. Wilt u een kunstverzameling of een geldbedrag nalaten (legateren) of een erfgenaam aanwijzen dan moet u echt een testament laten opmaken. Om te voorkomen dat uw codicil zoekraakt is het verstandig dit bij uw testament te laten bewaren door uw notaris.
Wilt u informatie over uw situatie, bel 06 – 255 755 75.

Januari 2021

Nieuwjaarswens

Graag wil ik u bedanken voor uw vertrouwen en de prettige samenwerking in het voorbije jaar en wens ik iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar.
Ook dit jaar staat PAX voor u klaar bij zaken rondom nalatenschappen.

November 2020

Wat houdt ‘de 180- dagenregeling in?

Na het overlijden van hun vader vragen zijn kinderen zich af of de 180-dagenregeling bij hen van toepassing is. De situatie is als volgt: vader woonde samen met zijn echtgenote in een hoekwoning. Na haar overlijden is vader verhuisd naar een appartementje en heeft hij de woning verkocht. Omdat hij de opbrengst van de woning zelf niet nodig had, heeft hij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ieder kind voor hun 40e verjaardag de zogenaamde ‘jubelton’ te schenken. Dit is een éénmalige verhoogde schenking (van max. € 103.643 in 2020) welke besteed moet worden aan de eigen woning van het kind en die is vrijgesteld van schenkbelasting. Vader laat zijn notaris schenkingsaktes opstellen. Aan elk kind wordt € 100.000 overgemaakt die zij gebruikt hebben om hun hypotheek voor een deel af te lossen. Vier maanden later wordt vader ernstig ziek en na een kort ziekbed overlijdt hij.
In Nederland geldt de 180-dagenregeling wat inhoudt dat alle schenkingen ‘in het zicht van een overlijden’ bij de erfenis moeten worden opgeteld. Dit zijn schenkingen die gedaan zijn binnen 180 dagen voor dit overlijden. Het gevolg daarvan is dat een erfenis hoger uitvalt en dat er afhankelijk van de situatie (meer) erfbelasting moet worden betaald.
In deze situatie kan PAX de kinderen geruststellen dat de 180-dagenregeling bij hen niet van toepassing is omdat aan alle voorwaarden is voldaan. In de schenkingsakten ligt vast dat vader gebruik heeft gemaakt van de eenmalige verhoogde schenking aan zijn kinderen voor besteding aan de eigen woning. Daarnaast zijn de bedragen inmiddels aan zijn kinderen overgemaakt en hebben zij hiermee hun hypotheek afgelost. Daarom hoeven deze schenkingen níet bij de erfenis te worden opgeteld en is er door de schenkingen een aanzienlijk bedrag aan erfbelasting bespaard.
Heeft u een vraag met betrekking tot een schenking?
Bel 06 – 255 755 75.

Oktober 2020

Wat is schenken op papier?

Bij een schenking op papier ‘schenkt’ u uw kinderen een bedrag maar ‘leent’ dit direct terug. Uw kinderen krijgen het bedrag op een vooraf vastgesteld moment of na uw overlijden. Hiervoor moet een notariële akte worden opgemaakt.
Een voordeel is dat bij overlijden minder erfbelasting hoeft te worden betaald. Een nadeel is dat u 6% rente moet betalen aan uw kinderen. Daarnaast heeft de schenking invloed op de belastingaangifte van gever en ontvanger. Elke situatie is uniek, laat u daarom vóóraf goed adviseren.

September 2020
PAX in de krant!

Augustus 2020

Geen zorgen voor de dag van morgen!

Dit is een uitspraak die we allemaal wel gebruiken!
Maar wist u dat de rechter eraan te pas komt als u handelingsonbekwaam wordt en u heeft niets geregeld?
Dit voorkomt u door het opstellen van een levenstestament met volmachten voor uw partner en/of kinderen.
“Door vandaag stil te staan bij morgen,
voorkomt u in de toekomst een heleboel zorgen!”
Wilt u meer informatie over een levenstestament of andere zaken rondom nalatenschappen, neem gerust contact op met PAX (06 – 255 755 75) of kijk op www.pax-mediation.nl.

Juli 2020

Wat is een persoonlijk LevensDossier?

Meer nog dan een (levens)testament geeft u dit de ruimte om informatie die voor u belangrijk is -op bijvoorbeeld praktisch, financieel en emotioneel gebied- vast te leggen voor uw nabestaanden. Kijk eens op www.pax-mediation.nl voor meer uitleg.

Juli 2020

Wat doet een nalatenschaps-begeleider eigenlijk?

Een nalatenschaps-begeleider of coach is een deskundige die jou als langstlevende, erfgenaam of executeur helpt bij het afhandelen van de nalatenschap. Soms wordt een afhandeling compleet uit handen gegeven. Een andere keer is het voldoende om op de achtergrond mee te kijken. Wat voorop staat is je te ontzorgen zodat er ruimte ontstaat voor de verwerking van je verlies.
Voor meer informatie kijk eens op
www.pax-mediation.nl en bel me gerust voor een vrijblijvend kennis-makingsgesprek.

Reacties cliënten

De begeleiding was plezierig, helder en doelgericht. Erg fijn dat juist in deze moeilijke tijd lastige zaken uit handen genomen werden.

P.H.

Wij hebben samen met PAX een levensdossier samengesteld zodat er bij ons overlijden niets over het hoofd wordt gezien. Tijdens het gesprek bleek ook het nut van een levenstestament. Een testament hadden we al. We hebben nu alles goed geregeld voor ons en onze kinderen. Bedankt!

J. en A.

Na het overlijden van vader de nodige ondersteuning gekregen. Goede service in een zware periode.

A.K.